افتخار فراساحل نگار  است که در طی 15 سال آموزش به علاقمندان حوزه کسب و کار تاکنون بیش از 140138نفر را آموزش داده ایم 

نظرات شرکت کنندگان در دوره های آموزشی فراساحل نگار 

2